Avaleht

Töötajad

Kontakt

Õigused ja kohustused


Patsiendi ja raviasutuse õigused ning kohustused

PDF

PATSIENDI ÕIGUSED:

 • Õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 • Saada vajadustele vastavat teenust.
 • Saada teavet enda ravi ja terviseseisundi kohta.
 • Tervishoiuteenuse korral on patsiendil õigus saada teavet läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest kui see ei ole vastuolus psühhiaatrilise abi seaduses sätestatuga.
 • Saada privaatsust kõikides teenuse- ja raviprotsessides.
 • Saada teenindava personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud.
 • Õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 • Õigus oma isikuandmete kaitsele.
 • Õigus sõnavabadusele.
 • Kõiki koheldakse võrdselt ega diskrimineerita soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni tõttu.
 • Kõigis lastega seotud teenustes seatakse esikohale lapse huvid.
 • Raviasutus tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
 • Raviasutus tunnustab ja austab patsiendi õigusi sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele.
 • Patsiendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga raviasutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.
 • Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.

PATSIENDI KOHUSTUSED:

 • Nõustuda talle osutatava raviprogrammiga, mida raviasutus peab vajalikuks patsiedilepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ja raviasutuse kohustuste täitmiseks.
 • Saabuda teenusele õigeaegselt Kui patsient teenusele või ravile hilineb või patsiendil pole võimalik raviasutusse kokkulepitud ajal tulla, teavitab ta sellest raviasutuse teenindavat personali.
 • Informeerida teenust osutavat spetsialisti või raviarsti kui teenuse käigus ilmnevad kõrvalekalded või kõrvaltoimed.
 • Mitte ilmuda teenuse osutamisele narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega.
 • Pidada kinni keskuse sisekorrast ning teenindava personali juhistest, korraldustest ja nõudmistest.
 • Suhtuda lugupidavalt teistesse patsientidesse, teenindavasse personali ja raviasutuse ruumides viibivatesse kolmandatesse isikutesse ja raviasutuse varasse.

RAVIASUTUSEL ON ÕIGUS:

 • Lõpetada teenuse osutamine patsiedile, kes on käesolevaid tingimusi oluliselt rikkunud.
 • Lepinguvabadusest tulenevalt keelduda lepingu sõlmimisest isikuga, kes on pannud varasemalt toime olulise lepingurikkumise raviasutuses või mõnes teises meditsiini- või rehabilitatsiooniraviasutuses ja raviasutusel on selle kohta piisavalt usaldusväärseid andmeid või teavet.
 • Keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega patsientidele.
 • Visiidile mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uut visiidi aega.
 • Teenusele hilinemise korral on raviasutusel õigus osutada patsiedile teenust osalises mahus.
 • Lepingu olulise rikkumise ja seejärel teenuse osutamise lõpetamise korral on õigus raviasutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusametit, Töötukassat või Haigekassat).

RAVIASUTUS ON KOHUSTATUD:

 • Osutama klientidele kõrgetasemelist ja kvaliteetset tervishoiuteenust.
 • Tagama kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused.